Projekti

/2019

Odvajajmo otpad zajedno
10/12/2019

Projektom “Odvajajmo otpad zajedno” želi  se skrenuti pažnja  i unaprijediti znanja građana o potrebi pravilnog odlaganja otpada.  

Projekat se realizuje u saradnji sa Opštinom Plužine i Javnim Komunalnim preduzećem Plužine u cilju podrške realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u opštini Plužine za period 2016. 2020. godina.  

Opšti cilj koji treba ostvariti primjenom ovog Plana je uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom i njegovo konstantno unaprjeđivanje.

Specifični ciljevi su: Inteziviranje aktivnosti u domenu jačanja javne svjesti o značaju pravilnog postupanja s otpadom.

Unapređenje saradnje komunalnog preduzeća i stanovništva inteziviranjem aktivnosti istog u domenu animacije stanovništva.

Unapredjenje infrastrukture kroz uspostavljanje sistema primarne selekcije na principu dvije kante – suva i mokra komponenta koje će biti  vidno označene sa postavljenim naljepnicama/posterima koji će sadržavati informacije o vrsti otpada koja se u njima sakuplja,  kao i nabavka nedostajuće opreme.

Kroz ovaj projekat ce se realizovati aktivnosti na edukaciji građana Plužina kroz edukativne radionice gdje su ciljne grupe djeca školskog uzrasta kao I radionica za zaposlene u javnoj upravi.

Projektom se planira priprema i distribucija  edukativnog materijala (brošura I letci) pomoću kojih će građani opštine Plužine biti informisani  o značaju i potrebi primarne selekcije  odnosno odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i načinima kako to mogu uraditi na teritoriji Plužina.

U cilju dalje animacije gradjana da pravilno odlažu otpad u saradnji sa Komunalnim preduzećem kao i Parkom prirode Piva organizovaće se akcija čišćenja i uredjenja jedne nelegalne deponije na području parka.

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma kroz Javni konkurs za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i trajaće 6 mjeseci.