PA4NP

/2017

Posmatranje medvjeda u NP Tara i NP Biogradska gora
29/06/2017

Parkovi Dinarida i WWF, u saradnji sa NP Biogradska gora iz Crne Gore  i NP Tara iz Srbije relalizuju  inicijativu:  „Posmatranje medvjeda“, koja predstavlja osnov za razvoj turizma orjentisanog na prirodu ali uz promovisanje mjera zaštite i unapređenja staništa medvjeda i sprječavanja krivolova.  

Kroz projekat će se izgraditi efikasan sistem monitoringa mrkog medvjeda standardizovanim metodama monitoringa, u cilju doprinosa konzervaciji ove vrste na području NP Biogradska gora i NP Tara.  

Na osnovu dobijenih podataka, u saradnji sa relevantnim stakeholderima, ovim projekat želimo da kroz konkretne aktivnosti na terenu i uz intenzivnu saradnju sa upravljačima i lokalnim akterima ostvarimo vidljive pomake u zaštiti i očuvanju divljih vrsta i njihovih staništa.

Takođe, dugoročno želimo da uspostavimo atraktivan turistički proizvod „Posmatranje medvjeda“, od kojeg bi imali koristi kako NP Biogradska gora i NP Tara, tako i lokalna zajednica. Stanovnici zaštićenih i okolnih područja dobiće priliku da se uključe u mjere zaštite mrkog medvjeda kroz obuku za prikupljanje DNK materijala i druge aktivnosti, zatim i kreiranje atraktivne turističke ponude kao vodiči za posmatranje medvjeda ili kroz pružanje usluga smještaja, gastronomiju, brendirane suvenire i druge turističke proizvode i uslugae orjentisane na prirodu.

Uporedo sa radom na uspostavljanju ekoloških koridora, „Parkovi Dinarida“ će sa partnerima aktivno raditi na podizanju svijesti i edukaciji lokalnog stanovništva o vrijednostima u zaštićenim područjima, kako bi osigurali održivost ovakve forme ekološkog turizma.

Ova inicijativa se realizuje  u okviru projekta " Zaštićena područja za prirodu i ljude".