PA4NP

/2018

U Crnoj Gori održana IV konferencija Parkova Dinarida
10/11/2018

IV Međunarodna konferencija Parkova Dinarida održana je od 06-09 Novembra u Budvi u Crnoj Gori u organizaciji Parkova Dinarida – mreže  zaštićenih područja Dinarida

IV Međunarodna konferencija Parkova Dinarida mreže zaštićenih područja Dinarida okupila je preko 150 učesnika iz osam zemalja regiona koji su u okviru tri radna dana kroz diskusije, prezentacije i radionice sa vodećim stručnjacima iz regiona razmijenili iskustva i obradili temu jačanja saradnje zaštićenih područja i lokalnih zajednica, koja predstavlja jedan od temelja dobrog upravljanja prirodnim resursima.

Cijeneći važnost saradnje, učesnici su se saglasili da će Parkovi Dinarida ostati posvećeni suštinskom uključivanju predstavnika lokalnog stanovništva u planiranju i upravljanju zaštićenim područjima , u cilju povećanja ekonomskih, društvenih i kulturnih dobrobiti.

Na konferenciji su u članstvo mreže primljena još 4 nova člana: JP Morsko dobro – Tivatska solila, Park prirode Orjen, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib iz Slovenije i Javna ustanova Zeleni prsten iz Hrvatske. Nakon prijema novih članica Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida, sada okuplja ukupno 92 zaštićena područja iz osam zemalja regiona.

Pored prijema novih članica i Upravni odbor Mreže dobio je još dva nova člana. Generalna Skupština je za nove članove izabrala direktora JPNPCG Elvira Klicu, kao predstavnik Crne Gore i direktora NP Mavrovo Samira Ajdinija iz Makedonije.

Zaključci konferencije

Osim proširenja Mreže, na konferenciji su donijeti važni zaključci usmjereni na strateške potencijale za razvoj Mreže:

  • Parkovi Dinarida u saradnji sa WWFom nastaviće da razvijaju indeks uključenosti lokalnog stanovništva. Tokom 2019. će se organizovati novi ciklus određivanja indeksa za zainteresovana zaštićena područja.
  • Program grantova za zaštićena područja se pokazao kao efekasan mehanizam za poboljšanje komunikacije i saradnje između zaštićenih područja i lokalnog stanovništva. Parkovi Dinarida će uložiti napore da se ovaj Program uspostavi kao trajni mehanizam.
  • Platforma www.natureforpeople.com  će koristiti članovima Dinarida za razmjenu informacija i znanja o rješenjima za dobro upravljanje zaštićenim područjima u regionu.
  • Učesnici skupa pozdravili su uspostavljanje Regionalne radne grupe za biodiverzitet za JI Evropu (Biodiversity Task Force-BD TF). Takođe, preporučuje se da ovo tijelo prilikom izrade komunikacione strategije uvrsti adekvatne mehanizme za uključivanje zaštićenih područja i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka.
  • Fondovi EU predstavljaju značajan izvor finansiranja zajedničkih ideja zaštićenih područja i partnera u zemljama Dinarskog luka. Parkovi Dinarida će pomoći da se povežu zaštićena područja i razviju zajedničke projektne ideje.
  • Parkovi Dinarida će nastaviti rad na izradi zajedničkog Strateškog plana za period 2019-2021
  • Skupština Parkova Dinarida je usvojila Godišnji izvještaj o radu Parkova Dinarida za 2018. i Godišnji plan za 2019.  

Konferencija je završena terenskom posjetom JP Morskom dobru – Tivatskim solilima, koje je od 2008 zaštićeno kao Posebni rezervat prirode, a od 2013 godine uvršteno je na listu močvarnih područja od  međunarodnog značaja.

projektne aktivnosti
publikacije i materijal