Vijesti

/2019

Fokus grupa u Andrijevici
14/06/2019

NVO Sjeverna zemlja u partnerstvu sa Parkovima Dinarida organizovala je sastanak fokus grupe u Andrijevici, sa ciljem podizanja svijesti javnosti o zaštiti populacije mrkog medvjeda i istraživanja stavova građana o ovoj vrsti u Crnoj Gori.

Učešće u radu fokus grupe su uzeli predstavnici lovačkog udruženja, Opštine Andrijevica, Parka prirode Komovi, Turističke organizacije i NVO sektora.

„Smatramo da smo kvalitetnom diskusijom unaprijedili saradnju između NVO Sjeverna zemlja i relevantnih lokalnih aktera u Andrijevici u cilju podizanja svijesti o zaštiti mrkih medvjeda. Činjenicu da je mrki medvjed prisutan na području opštine Andrijevica i Parka prirode Komovi smatramo dodatnom vrijednošću za naše područje. S druge strane, ni konflikt između čovjeka i medvjeda nije nepoznat i upravo u cilju smanjenja tog konflikta smatrali smo da je značajno da se uklljučimo u proces istraživanja stavova javnosti u Crnoj Gori o ovoj važnoj vrsti koji će poslužiti kao osnova za pripremu budućeg Plana upravljanja medvjedom u Crnoj Gori i kreiranju mjera za minimalizaciju mogućeg konflikta.“ istakla je Rita Barjaktarević iz NVO Sjeverna zemlja.

Ova aktivnost se realizovala u sklopu programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ koji Parkovi Dinarida realizuju u saradnji sa WWF Adria.

„Medvjedi kao životinje koje žive samostalno, a ne u grupama, imaju potrebu za velikim staništem, kako bi se nesmetano kretali, hranili, razmnožavali i našli pogodna mjesta za zimski san. Jedan od ključnih zadataka i obaveza Crne Gore kao potpisnice Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih  staništa (Bernska konvencije) je upravo izrada, usvajanje i sprovođenje višegodišnjih planova upravljanja populacijom mrkog medvjeda i vuka. To je ujedno i priprema za sprovođenje EU propisa koji su jedan od preduslova za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji.

Zato je zaštita mrkog medvjeda, čiji je opstanak ugrožen uništavanjem staništa i krivolovom, jedan od prioriteta. Stoga su ove aktivnosti na istraživanju stavova javnosti i jačanju svijesti o zaštiti mrkog medvjeda za nas važne kako bi se na pravi način omogućila zaštita i dobro upravljanje ovom vrstom u Crnoj Gori, a to u konačnom zahtjeva učešće svih zaintersovanih strana“, rekla je Jelena Marojević Galić iz Parkova Dinarida.

 

arhiva
dokumenti