Vijesti

/2020

Novi projekat Parkova Dinarida — “Istraživanje stavova javnosti o mrkom medvjedu kao prilog Akcionom planu za mrkog medvjeda u Crnoj Gori”
19/12/2020

Parkovi Dinarida su u decembru 2020. godine započeli realizaciju projekta “Istraživanje stavova javnosti o mrkom medvjedu kao prilog Akcionom planu za mrkog medvjeda u Crnoj Gori” kojim će se direktno doprinijeti izradi Akcionog plana za mrkog medvjeda (Ursus arctos) u Crnoj Gori.

Cilj projekta je da se kroz prikupljanje i analizu mišljenja javnosti o mrkom medvjedu u Crnoj Gori dobiju vrijedni podaci koji će se koristiti prilikom izrade Akcionog plana upravljanja mrkim medvjedom u Crnoj Gori.

Pored toga ćemo kroz projekat nastojati da edukujemo javnost o značaju mrkog medvjeda i potrebi zaštite i očuvanja njegove populacije.

Crna Gora je potvrđivanjem Bernske Konvencije preuzela obaveze u pogledu upravljanja populacijom mrkog medvjeda u skladu sa odredbama Konvencije, odredbama Akcionog plana upravljanja mrkim medvjedom za Evropu, te odgovarajućim direktivama i preporukama. Jedan od prvih koraka u tom pravcu je bilo i osnivanja Savjeta za zaštitu i upravljanje mrkim medvjedom i vukom čiji je jedan od prvih zadataka priprema Akcionog plana za mrkog medvjeda.

Parkovi Dinarida su, kao članovi Savjeta, u prethodnom periodu realizovali pilot istraživanja stavova javnosti o mrkom medvjedu na osnovu upitnika koji je korišten u Sloveniji i Hrvatskoj za potrebe izrade tamošnjih Akcionih planova za mrkog medvjeda. Upitnik je u saradnji sa WWF Adria i ekspertima prilagođen za crnogorske prilike. Rezultati istraživanja su prezentovani Savjetu za medvjeda i vuka u julu 2019. godine i ocjenjeni su kao dobri. Predloženo je da se istraživanje ponovi u većem obuhvatu i da se rezultati objedine kako bismo dobili reprezentativni uzorak u svrhu izrade Akcionog plana za medvjeda.

Stoga ćemo se kroz ovaj projekat fokusirati na nastavku istraživanja stavova javnosti o medvjedu u Crnoj Gori kroz prikupljanje podataka pomoću upitnika, njihovu obradu i pripremanje izvještaja koji će se integrisati u budući Plan upravljanja medvjedom kao njegov dio.

Pored ovog istraživanja, kroz projekat će se raditi na edukaciji i informisanju javnosti o potrebi zaštite i očuvanja mrkog medvjeda. Kako bi se unaprijedio kvalitet Akcionog plana za medvjeda i njegova implementacija te rješavali, odnosno izbjegli konflikti čovjeka i medvjeda, potrebno je u skladu sa preporukama Akcionog plana za zaštitu mrkog medvjeda u Evropi, raditi na edukovanju i informisanju javnosti. Na taj način će se osigurati podrška javnosti za zaštitu medvjeda.

Pored šire javnosti u Crnoj Gori posebno značajna ciljna grupa je stanovništvo sa područja stalnog i privremenog boravka medvjeda.

Iz tog razloga će kroz projekat biti razvijen edukativni material – infografici koji će putem kanala komunikacije Parkova Dinarida pružiti jasnu sliku o medvjedu u Crnoj Gori, njegovom značaju i potrebi zaštite i očuvanja. Pored toga će se za stanovništvo sa područja stalnog i privremenog boravka medvjeda pripremiti informativni liflet sa preporukama i mjerama za smanjenje mogućnosti susreta medvjeda i čovjeka, načina ponašanja ako do susreta dođe, mjerama da se veličina štete od medvjeda smanji i sl. Lifleti će biti distribuirani stanovništvu na terenu.

Projekat će trajati 6 mjeseci, a podržan je od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

arhiva
dokumenti