Vijesti

/2019

Odvajajmo otpad zajedno
10/12/2019

Parkovi Dinarida su započeli realizaciju projekta 'Odvajajmo otpad zajedno' kojim se želi skrenuti pažnja i unaprijediti znanja građana o potrebi pravilnog odlaganja otpada.  

Projekt se realizuje u saradnji sa Opštinom Plužine i Javnim Komunalnim preduzećem Plužine u cilju podrške realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u opštini Plužine za period 2016. - 2020. godine.  

Ovim planom je predviđeno inteziviranje aktivnosti u domenu jačanja javne svjesti i održavanje kontinuiteta u tom pogledu sa organizovanjem različitih kampanja i tribina, informisanjem građana preko medija te organizovanjem akcija sakupljanja pojedinih vrsta otpada. Osim toga plan predviđa uspostavljanje sistema primarne selekcije na principu dvije kante – suva i mokra komponenta, kao i unapređenje saradnje komunalnog preduzeća i stanovništva intenziviranjem iste aktivnosti u domenu animacije stanovništva.

U cilju realizacije gore pomenutih prioriteta, kroz ovaj projekat će se realizovati aktivnosti na edukaciji građana Plužina kroz edukativne radionice gdje su ciljne grupe djeca školskog uzrasta, kao i radionica za zaposlene u javnoj upravi. Osim toga, pripremom i distribucijom edukativnog materijala (brošure i letci) građani (kolektivni i individualni tip stanovanja) će dobiti sve potrebne informacije o značaju i potrebi primarne selekcije odnosno odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te načinima kako to mogu uraditi na teritoriji Plužina. Edukativni material će se distribuirati građanima kroz organizovanje infopunkta ali i distribucijom uz račune za odvoz otpada, u poštanskim sandučićima i principu od “vrata do vrata”.

U saradanji sa lokalnom samoupravom i Komunalnim preduzećem identifikovaće se javne površine kao i javne institucije u čijim će objektima biti postavljene kante za odvojeno sakupljanje otpada (suva i mokra komponenta) koje će biti nabavljene preko projekta i vidno označene sa postavljenim naljepnicama/posterima koji će sadržavati informacije o vrsti otpada koja se u njima sakuplja.

U cilju dalje animacije građana da pravilno odlažu otpad, u saradnji sa Komunalnim preduzećem kao i Parkom prirode Piva, organizovaće se akcija čišćenja i uređenja jedne nelegalne deponije na području parka.

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma kroz Javni konkurs za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i trajaće 6 mjeseci.

arhiva
dokumenti