Vijesti

/2019

Odvajajmo otpad zajedno
10/12/2019

Parkovi Dinarida su započeli realizaciju projekta Odvajajmo otpad zajedno kojim se želi skrenuti pažnja  i unaprijediti znanja građana o potrebi pravilnog odlaganja otpada.  

Projekta se realizuje u saradnji sa Opštinom Plužine i Javnim Komunalnim preduzećem Plužine u cilju podrške realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u opštini Plužine za period 2016. 2020. godina.  

Ovim planom je predvidjeno inteziviranje aktivnosti u domenu jačanja javne svjesti i održavanje kontinuiteta u tom pogledu – organizovanje kampanja i tribina, informisanje građana preko medija, organizovanje akcija sakupljanja pojedinih vrsta otpada i različitih kampanja. Osim toga plan predvidja uspostavljanje sistema primarne selekcije na principu dvije kante – suva i mokra komponenta, kao i unapređenje saradnje komunalnog preduzeća i stanovništva intenziviranjem aktivnosti istog u domenu animacije stanovništva.

U cilju realizacije gore pomenutih prioriteta kroz ovaj projekat ce se realizovati aktivnosti na edukaciji građana Plužina kroz edukativne radionice gdje su ciljne grupe djeca školskog uzrasta kao I radionica za zaposlene u javnoj upravi. Osim toga pripremom i distribucijom edukativnog materijala (brošura I letci) građani ( kolektivni I individualni tip stanovanja) će dobiti sve potrebne informacije o značaju I potrebi primarne selekcije  odnosno odvojenog sakupljanja komunalnog otpada I načinima kako to mogu uraditi na teritoriji Plužina. Edukativni material će se distribuirati građanima kroz organizovanje infopunkta ali I distribucijom uz račune za odvoz otpada, u poštanskim sandučićima i principu od “vrata do vrata”

U saradanji sa lokalnom samoupravom i Komunalnim preduzećem identifikovaće se javne površine kao i javne institucije u čijim će objektima biti postavljene kante za odvojeno sakupljanje otpada (suva  mokra komponenta) koje ć biti nabavčljene preko projekta i vidno označene sa postavljenim naljepnicama/posterima koji će sadržavati informacije o vrsti otpada koja se u njima sakuplja.

U cilju dalje animacije gradjana da pravilno odlažu otpad u saradnji sa Komunalnim preduzećem kao i Parkom prirode Piva organizovaće se akcija čišćenja i uredjenja jedne nelegalne deponije na području parka.

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma kroz Javni konkurs za finansiršnje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i trajaće 6 mjeseci.

arhiva
dokumenti