Vijesti

/2020

Otvoren Program podrške organizacijama civilnog društva koji sprovodi WWF Adria, u okviru projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude”
23/12/2020

Poziv za prijavu projekata otvoren je do 29. januara 2021. u 12 sati.

Program malih grantova namjenjen je lokalnim udruženjima i organizacijama koji doprinose zaštiti prirode i očuvanju zaštićenih područja (ZP) u našem regionu, a usmereni su ka poboljšanju praćenja neodrživog korišćenja prirodnih resursa u i oko zaštićenih područja. 

Ko se može prijaviti?

Za učešće u programu mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (npr. ekološka udruženja, udruženja mladih, udruženja žena, planinarska društva, lokalni mediji i sl.) koje imaju status pravnog lica, u mogućnosti su da same sprovode projekat i djeluju na teritoriji Srbije.

Koje aktivnosti podržavamo?

Predloženi projekat može uključiti sljedeće aktivnosti, u i oko zaštićenih područja (trenutnih, u procesu zaštite ili planiranih):

1. Prikupljanje i analiza dokumentacije u vezi sa ilegalnim i neodrživim praksama, uspostavljanje sistema praćenja neodrživih praksi (npr. monitoring protokola za šumarstvo, ilegalni lov, ilegalnu gradnju itd.).
2. Podizanje kapaciteta lokalnih organizacija za praćenje neodrživih i ilegalnih praksi u vezi sa upravljanjem ZP (obuka i oprema).
3. Povezivanje i umrežavanje organizacija u cilju unapređenja praćenja neodrživih i ilegalnih aktivnosti, i uspostavljanje saradnje organizacija i nadzornih službi (inspekcije i upravljači) na praćenju neodrživih i ilegalnih aktivnosti.
4. Poboljšanje sprovođenja postojećih propisa/politika/praksi koje se odnose na zaštitu prirodnih resursa na lokalnom nivou.
5. Javne manifestacije i događaji: tribine, okrugli stolovi, radionice, ulične akcije, kampanje o pitanjima koja se odnose na pružanje informacija i podizanje svijesti stanovništva o njihovim pravima i važnosti zaštite prirode (kreiranje medijskih sadržaja manjeg formata u vezi neodrživih praksi u ZP, kao što su kratki filmovi, postovi za društvene mreže i sl.).
6. Podrška uvođenju dobrih praksi i modela upravljanja zaštićenih područja te zagovaranje za donošenje i izmjene javnih politika koje se tiču poboljšanja upravljanja ZP (lokalno).
7. Pristup pravnoj zaštiti u vezi sa pitanjima zaštite prirodnih resursa u i oko ZP.
8. Uspostavljanje saradnje sa lokalnim donosiocima odluka i drugim relevantnim lokalnim akterima o lošim praksama u i oko ZP.
9. Promovisanje aktivizma građana za zaštitu prirodnih resursa u lokalnim zajednicama sa posebnim naglaskom na učešće/edukaciju ranjivih grupa (npr. žene, mladi, starija populacija, nacionalne manjine i sl.).

Lista navedenih aktivnosti nije konačna, prihvatljive su i druge aktivnosti koje doprinose ciljevima projekta PA4NP II i koje se zasnivaju na principima zaštite prirode. Više detalja o aktivnostima možete pročitati u Smjernicama za program podrške nevladinim organizacijama.

Budžet programa

Raspoloživi fond za finansijsku podršku projektima iznosi 30.000€, kojim će biti podržano 10 organizacija u iznosu od po 3.000 EUR po organizaciji.
 
Kako učestvovati u programu?

1. Upoznajte se detaljnije sa programom i prijavite se!
Pročitajte Smjernice za program podrške nevladinim organizacijama i popunite projektnu dokumentaciju i elektronskim putem pošaljite na adresu e-pošte:

natureforpeople@wwfadria.org


  1.    Riješite sve svoje nedoumice u vezi ovog poziva
    Pitanja u vezi sa konkursom mogu biti postavljena putem e-pošte na:

natureforpeople@wwfadria.org  

                                                        
Prijave se dostavljaju na lokalnom jeziku, a troškove prijevoda prijave na engleski jezik snosi WWF Adria i ne ulaze u budžet dobitnika granta. 

Prijem vaše projektne dokumentacije će biti potvrđen od strane WWF Adria putem e-pošte.
Nakon odabira projekata SVI koji su se prijavili na konkurs biće obaviješteni o rezultatima.

Vremenski rokovi

Poziv za prijavu projekata je otvoren od 21. decembra 2020. godine do 29. januara 2021. u 12h. Trajanje projekata može biti od 8 (osam) do 12 (dvanaest) meseci, a moraju se završiti zaključno sa 1. martom 2022. godine.

ČEKAMO VAŠE PRIJAVE!
 
 
Projekat “Zaštićena područja za prirodu i ljude” sprovodi WWF Adria, uz finasijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Više o projektu možete pročitati OVDJE

*WWF zadržava sva prava da otkaže ili odloži ovaj poziv, u bilo kom trenutku do 29. januara 2021.

arhiva
dokumenti