Vijesti

/2020

U Plužinama postavljene kante za selektivno odlaganje otpada
28/05/2020

Parkovi Dinarida su u proteklih 6 mjeseci realizovali projekat ,,Odvajajmo otpad zajedno” u saradnji sa Opštinom Plužine, DOO ,,Komunalno Plužine” i Parkom prirode Piva. Cilj projekta je da se kroz podršku realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u opštini Plužine za period 2016. – 2020. edukuju građani o potrebi selektivnog odlaganja otpada, kao i da se unaprijedi komunalna infrastruktura postavljanjem kanti za suvu i mokru frakciju otpada. 

Naime, kako je dosadašnja praksa u Crnoj Gori pokazala da je sakupljanje otpada po principu primarne selekcije u više kanti, za PET, staklo, papir, metal i ostali otpad, neefikasno i da se kao krajnji rezultat dobije uglavnom samo miješani otpad u svakoj od njih, novi Državni plan upravljanja otpadom je predvidio uvođenje novog sistema tzv. sistema dvije kante za separatno sakupljanje suve i mokre frakcije (kanta ili kontejner, manje ili veće zapremine).

Ovaj sistem podrazumijeva obavljanje primarne selekcije, tj. razdvajanja otpada na mjestu njegovog nastanka, u dvije kante: SUVA KANTA - zajedničko odvajanje primarno selektovanih materijala kao što su papir, karton, plastika, staklo, guma, metal, tekstil i slično, te MOKRA KANTA - odvajanje ostalog otpada koji je po svom sastavu uglavnom mokar zbog prisustva ostataka od hrane, materijala organskog porijekla, baštenskog otpada, proizvoda za higijenu i slično.

Stoga je kroz projekat unaprijeđena komunalna infrastruktura u Opštini Plužine kroz nabavku i postavljanje 22 kante za selektivno odlaganje otpada, odnosno suvu i mokru komponentu. Kante su vidno označene naljepnicama/posterima na kojima se nalaze informacije o vrsti otpada koja se u njima odlaže.

Kante za selektivno odlaganje otpada su postavljene na 11 lokacija : Osnovna škola ,,Braća Topalović;  Đački dom; Vrtić; Market Idea ; Market Aroma; Naselje Rosulje; Zgrada Opštine Plužine; Dom zdravlja; Centar za kulturu Plužine; Pošta; Park prirode Piva.

Pored toga, otpad se može odvajati i na postojećim lokacijama kontejnera koji se nalaze pored marketa Idea, marketa Aroma, u ulici Marka Kulića pored nove zgrade, u ulici Baja Pivljanina, kao i u naselju Rosulje. Svi kontejneri za tu namjenu su označeni odgovarajućim posterima za suvu i mokru frakciju otpada čime su stvoreni uslovi za uspostavljanje sistema primarne selekcije na principu dvije kante: suva i mokra.

Osim unapređenja komunalne infrastrukture, projektom je u skadu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom unaprijeđena i javna svijest po pitanju pravilnog odlaganja otpada.   

U tom cilju Parkovi Dinarida su pripremili  i, u saradnji sa Komunalnim preduzećem Plužine, distribuirali edukativni materijal (brošure i flajeri) pomoću kojih su građani Opštine Plužine  (kolektivni i individualni tip stanovanja) dobili sve potrebne informacije o značaju i potrebi primarne selekcije, odnosno odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i načinima kako i gdje to mogu uraditi na teritoriji Plužina. Edukativni materijal (flajeri) se distribuirao građanima dostavom uz račune za odvoz otpada, u poštanskim sandučićima i principu od “vrata do vrata”. Materijal je takođe distribuiran i učenicima Osnovne škole u Plužinama putem radionice edukativnog karaktera koje su se zbog novonastale situacije u državi izazvane virusom COVID-19 održala putem onlajn platforme 'google classroom'.

Cilj edukativnih aktivnosti i informativnog materijala je u prvom redu jačanje svijesti građana da na posredan način možemo da utičemo na smanjenje količine otpada u prirodi, doprinesemo uštedi energije, smanjenju zagađenja i trošenju prirodnih resursa kao i da zajedno naučimo više o značaju i potrebi selektivnog odvajanja otpada i da usvojimo navike za selektivno odlaganje otpada do trenutka kada one postanu zakonska obaveza.

Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma kroz Javni konkurs za finansiranje programa jačanja ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i trajao je 6 mjeseci.

 

arhiva
dokumenti