Vijesti

/2020

Utvrđivanje popisa o prisustvu i distribuciji invazivnih vrsta biljaka na teritoriji Crne Gore
21/12/2020

Širenje invazivnih stranih vrsta i njihovi negativni uticaji po prirodne i urbane ekosisteme predstavlja jedan od prioritetnih problema i potreba u oblasti zaštite životne sredine koje treba rješavati. Invazija biljaka prepoznata je kao jedan od najozbiljnijih ekoloških problema koji utiče na strukturu, sastav i funkciju prirodnih, poluprirodnih i urbanih ekosistema.

U cilju podrške u pripremi liste stranih i invazivnih stranih vrsta koje mogu izazvati zabrinutost i stvoriti negativne efekte po ekosisteme u Crnoj Gori, kao i doprinos u izradi Akcionog plana za borbu protiv stranih i invazivnih stranih vrsta, Parkovi Dinarida su započeli realizaciju projekta “Utvrđivanje popisa o prisustvu i distribuciji invazivnih vrsta biljaka na teritoriji Crne Gore“.

Projekat će uključivati desktop istraživanje u cilju definisanja liste stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka koje izazivaju zabrinutost po ekosisteme na teritoriji Crne Gore. Za inventarizaciju invazivnih vrsta biljaka koristiće se podaci iz postojećih naučnih i stručnih istraživanja. Pored definisanja liste stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka pripremiće se kratak izvještaj koji će biti prilog Akcionom planu za borbu protiv stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka, a koji će uključivati i informacije o mapiranju, distribuciji, uticaju kao i prijedlogu na koji način možemo uticati na kontrolu, smanjivanje negativnog uticaja kao i njihovo uklanjanje.

Pored toga, cilj projekta je pružiti informacije i upoznati javnost sa pojmom invazivnih stranih vrsta biljaka. U tom pogledu sprovešće se edukativna kampanja na polju jačanja javne svijesti o problemima izazvanim invazivnim vrstama biljaka, kao i o značaju i zaštiti gubitka biodiverziteta izazvanim ovim problemom. Edukativni materijal će putem komunikacione mreže Parkova Dinarida biti dostupan široj javnosti, a isti se planira dodijeliti institucijama u svim Opštinama na teritoriji Crne Gore gdje je uočen ovaj problem, kao i učenicima srednjoškolskog uzrasta.

Parkovi Dinarida će kroz konsultativni sastanak sa organizacijama kojima je kroz isti poziv odobren projekat objediniti pojedinačne liste i definisati jednu konačnu listu stranih i invazivnih stranih vrsta u Crnoj Gori.

Kao završna aktivnost ovog projekta organizovaće se okrugli sto na kojem će se predstaviti objedinjena lista stranih i invazivnih vrsta biljaka registrovanih u Crnoj Gori svim zainteresovanim stranama.

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kroz Javni konkurs za finansiranje programa utvrđivanja Liste stranih i invazivnih stranih vrsta. Projekat će trajati 6 mjeseci.

arhiva
dokumenti