Vijesti zaštićenih područja

/2019

Indeksacija završena u Tivoliju, Rožniku i parku Šiška
26/06/2019

Procjena uključenosti lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima zemalja Dinarskog luka je organizovana u Tivoliju, Rožniku i parku Šiška, u saradnji sa Parkovima Dinarida i WWF Adria. Procjena uključenosti lokalnih zajednica je organizovana kao prateća aktivnost Programa grantova za zaštićena područja Parkova Dinarida.

Jedanaest predstavnika lokalnih zajednica, opštinske uprave, farmera i drugih važnih stejkholdera se okupilo kako bi diskutovali kako o prethodnoj, tako i o budućoj uključenosti lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima.

Radionica je održana u prijatnoj atmosferi gdje su svi prisutni učestvovali u diskusiji i podijelili svoje vizije budućeg upravljanja zaštićenim područjima. Pored toga, obavljen je i intervju sa predstavnicima uprave parka, Javnog preduzeća VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, nekoliko dana ranije.  

Predstavnici WWF Adria, Leon Kebe i Neža Prosnjak, su vodili oba sastanka.