Zaštićeno područje
Kamena gora

osnovne informacije
natrag
površina

površina

77 km²

broj posjetitelja

broj posjetitelja

0

broj posjetitelja

godina osnivanja

2014

više

Položaj:
Područje "Kamena gora" pripada dijelu dinarskih planina Starog Vlaha na krajnjem jugozapadu Srbije, na teritoriji opštine Prijepolje, udaljeno od Prijepolja 20 km. Graniči se sa Crnom Gorom sa opštinama Pljevlja i Bijelo polje. Površina zaštićenog područja iznosi 7.762,33 ha.

Istorija:
Predio izuzetnih odlika proglašen je Uredbom Vlade Republike Srbije 2014. godine i svrstano u drugu kategoriju, od regionalnog značaja. Naziv Kamena Gora skovan je na osnovu pejzaža u kom se mjesto i nalazi, a to je šuma na stjenovitoj planini, odnosno „gora na kamenu“.

Priroda:
Područje je stavljeno pod zaštitu da bi se očuvale geomorfološke, hidrogeološke i biološke vrijednosti planinskog područja koje je autentično po dubokim klisurama i mozaičnom rasporedu šumskih, livadskih i tresetnih zajednica koje čine ovaj prostor jedinstvenim u ovom dijelu Srbije.
U florističkom smislu odlikuje se brojnim reliktnim zajednicama i refugijalnim staništima na krečnjačkim liticama, stijenama i kamenjarima. Zahvaljujući specifičnoj geološkoj podlozi i klimi, na Kamenoj Gori su našle stanište brojne rijetke i ugrožene biljne vrste. Posebnu vrijednost i ujedno najosetljiviji i najugroženiji tip staništa predstavljaju vlažne livade i tresavice oko sela Kamena Gora, Šajnov kraj, Gluščevići i Guvnište. Šumska vegetacija područja Kamene Gore čine šuma kitnjaka (Qurcetum montanum), planinske šume bukve (Fagetum moesiace montanum) šume jele i bukve (Piceo - Fago - Abietetum), smrče (Picetum excelsae serbicum), smrče i jele (Piceo / Abietetum), koje dominiraju planinskim masivom.
Životinjski svijet se takođe odlikuje zavidnim diverzitetom – sa preko 40 vrsta sisara, preko 100 vrsta ptica, 15 vrsta vodozemaca i gmizavaca i veoma interesantnom i još uvek rudimentarno proučenom troglobiontnom faunom.

Znamenitosti:
Kamena Gora je planinska površ raščlanjena dubokim klisurama i kanjonskim dolinama većih i manjih vodotoka. Rijeka Gračanica, sa svojom klisurastom dolinom predstavlja geomorfološko - hidrološki prirodni fenomen. Njene vode su I klase kvaliteta, što danas predstavlja pravu rijetkost i dragocjenost. Na kraškoj površi Kamena Gora postoji veći broj pećina i jama - od 100 do 150.
Simbol Kamene Gore je stablo viševjekovnog crnog bora, atraktivnog izgleda. Crni bor, simbol je i svetinja „gore na kamenu“ i svjedočanstvo o dugovječnosti u „selu stogodišnjaka“. Starinu od bora, ljudi iz poštovanja nazvali su Sveti bor.

Turizam
Kamena gora je sačuvano mjesto od komercijalnog turizma i predstavlja oazu za aktivan odmor.
Kamena Gora je između dva svjetska rata, u Kraljevini Jugoslaviji, zvanično progrlašena za vazdušnu banju, a ondašnje karatkeristike zadržala je i do danas. Priroda je nezagađena, vazduh čist, klima blaga.
Kamenu goru najviše posjećuju planinari, biciklisti, paraglajderi.
Važna karakteristika seoskog turizma Kamane Gore jeste da se njene privlačnosti mogu svrstati u tri velike grupe:

Blizina prirode predstavlja veliku privlačnu snagu seoskog, prirodnog, biciklističkog ili ekološkog turizma.
Očuvane tradicije. Sela, djelimično i zbog svoje zaostalosti i arhaičnosti, očuvala su veliki dio karakteristične materijalne i duhovne kulture. Domaćinski duh. Poseban značaj imaju seoska gostoljubivost i porodična atmosfera. Na ovome području seoski turizam nadmašuje bilo koju drugu turističku ponudu.

Kontakt:
JP „Srbijašume“ – Beograd
Bulevar Mihajla Pupina br. 113, 11070 Novi Beograd
Telefon +381 11 711 27 70; +381 11 711 34 10, faks +381 11 711 85 13
Šumsko gazdinstvo Prijepolje
Valterova 155, 31300 Prijepolje
telefon +381 33 713 650, +381 33 713 651
email: sgprijepolje@open.telekom.rs