Vijesti

/2022

Parkovi Dinarida započeli realizaciju novog projekta “Selektuj otpad za zdravu i održivu životnu sredinu”
15/01/2022

Postupak nelegalnog i nepravilnog odlaganja otpada je prepoznat kao jedan od najvećih problema u životnoj sredini. Takođe, upravljanje otpadom predstavlja složeni proces usled konstantne opasnosti po životnu sredinu i zaštićena područja, kroz zagađenje vazduha, vode i zemljišta, kao i zdravlje ljudi.  Kako bi doprinijeli rešavanju ove problematike Parkovi Dinarida započeli su realizaciju projekta “Selektuj otpad za zdravu i održivu životnu sredinu”

Projekat se realizuje u saradnji sa Opštinom Gusinje i Kolašin sa fokusom na zaštićena područja koja gravitiraju u ovim opštinama - nacionalnim parkovima: Prokletije i Biogradska gora.

Glavni cilj projekta je podrška realizaciji aktivnosti proisteklih iz Državnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom i Lokalnih planova pomenutih opština. Ovi planovi predviđaju uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada na principu dvije kante – suva i mokra komponenta. U tom kontekstu aktivnosti projekta će biti usmjerene na postavljanju infrastrukture za selektivno odlaganje otada po ovom principu u pomenutim zaštićenim područjima kao i na području  opštine Gusinje i Kolašin i postavljanju edukativnih informativnih tabli o ovoj temi u ciljanim zaštićenim područjima. Ove kante će biti vidno označene sa postavljenim naljepnicama/posterima sa informaciama o vrsti otpada koja se u njima odlaže. 

Takođe Planovima upravljanja otpadom je predviđeno jačanje javne svjesti i informisanje javnosti o pravilnom odlaganju i selektovanju otpada i procesima reciklaže. Stoga specifični cilj projekta je usmjeren na edukaciji stanovništva pomenutih opština i edukaciji pojedinačnih ciljnih grupa kao što su djeca i učenici  školskog uzrasta.

Edukacijom ovakav sistem odvajanja i selekcje otpada će se približiti stanovništvu uz naglasak za konstantno održavanje ovog postupka u budućnosti kao i jačanja javne svjesti o neophodnosti takvog djelovanja u cilju zaštite životne sredine i svim benefitima koje ono donosi.

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma kroz Javni konkurs za finansiranje programa  jačanje ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i trajaće 7 mjeseci.