Vijesti

/2021

Projekat “Istraživanje stavova javnosti o mrkom medvjedu kao prilog Akcionom planu za mrkog medvjeda u Crnoj Gori”.
01/07/2021

Parkovi Dinarida su u junu 2021. godine finalizovali projekat “Istraživanje stavova javnosti o mrkom medvjedu kao prilog Akcionom planu za mrkog medvjeda u Crnoj Gori”. Cilj projekta je bio da se kroz prikupljanje i analizu mišljenja javnosti o mrkom medvjeda (Ursus arctos) u Crnoj Gori dobiju vrijedni podaci koji će se koristiti prilikom izrade Akcionog plana upravljanja mrkim medvjedom u Crnoj Gori.

Pored toga kroz projekat je putem društvenih mreža I sredstava informisanja edukuovana javnost o značaju mrkog medvjeda i potrebi zaštite i očuvanja njegove populacije.

Crna Gora je potvrđivanjem Bernske Konvencije preuzela obaveze u pogledu upravljanja populacijom mrkog medvjeda u skladu sa odredbama Konvencije, odredbama Akcionog plana upravljanja mrkim medvjedom za Evropu, te odgovarajućim direktivama i preporukama. Jedan od prvih koraka u tom pravcu je bilo i osnivanja Savjeta za zaštitu i upravljanje mrkim medvjedom i vukom čiji je jedan od prvih zadataka priprema Akcionog plana za mrkog medvjeda.

Parkovi Dinarida su, kao članovi Savjeta, u prethodnom periodu realizovali pilot istraživanja stavova javnosti o mrkom medvjedu na osnovu upitnika koji je korišten u Sloveniji i Hrvatskoj za potrebe izrade tamošnjih Akcionih planova za mrkog medvjeda. Upitnik je u saradnji sa WWF Adria i ekspertima prilagođen za crnogorske prilike. Rezultati istraživanja su prezentovani Savjetu za medvjeda i vuka u julu 2019. godine i ocjenjeni su kao dobri. Predloženo je da se istraživanje ponovi u većem obuhvatu i da se rezultati objedine kako bismo dobili reprezentativni uzorak u svrhu izrade Akcionog plana za medvjeda.

Stoga smo se kroz ovaj projekat fokusirali na nastavka istraživanja stavova javnosti o mrkom medvjedu u Crnoj Gori kroz prikupljanje dodatnih podataka pomoću upitnika, njihovu obradu i integrisanje sa rezultatima prethodnog istraživanja na osnovu kojih je pripremljen zbirni izvještaj “Rezultati ankete o Istraživanju stavova javnosti o mrkom medvjeda u Crnoj Gori”. Ovaj izvještaj će se kroz dalji rad Parkova Dinarida u Savjetu za medvjeda i vuka integrisati u Akcioni plan za upravljanje populacijom medvjeda u Crnoj Gori, čija je priprema u toku.

Pored ovog istraživanja, kroz projekat se radilo na edukaciji i informisanju javnosti o potrebi zaštite i očuvanja mrkog medvjeda. Kako bi se unaprijedio kvalitet Akcionog plana za medvjeda i njegova implementacija te rješavali, odnosno izbjegli konflikti čovjeka i medvjeda, potrebno je u skladu sa preporukama Akcionog plana za zaštitu mrkog medvjeda u Evropi, raditi na edukovanju i informisanju javnosti. Na taj način će se osigurati podrška javnosti za zaštitu medvjeda.

Pored šire javnosti u Crnoj Gori posebno značajna ciljna grupa bila je i stanovništvo sa područja stalnog i privremenog boravka medvjeda.

Iz tog razloga smo kroz projekat razvili edukativni material – 5 infografika koji su putem kanala komunikacije Parkova Dinarida pružili jasnu sliku o medvjedu u Crnoj Gori, njegovom značaju i potrebi zaštite i očuvanja. Pored toga za stanovništvo sa područja stalnog i privremenog boravka medvjeda pripremiljen je informativni liflet sa preporukama i mjerama za smanjenje mogućnosti susreta medvjeda i čovjeka, načina ponašanja ako do susreta dođe, mjerama da se veličina štete od medvjeda smanji i sl. Lifleti je distribuiran stanovništvu na terenu a bio je dostupan i široj javnosti putem kanala komunikacije.

Projekta je bio podržan od strane Ministartva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.  

arhiva
dokumenti