IUCN KATEGORIJA
POVRŠINA
74 km2
V
1954.
OSNOVAN
HUTOVO BLATO
PARK PRIRODE

Lokacija

Na jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu, sa lijeve strane rijeke Neretve, nalazi se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Evropi, na svega petnaestak kilometara od Jadranskog mora. Zauzima površinu od 7411 hektara.

Istorijat

Hutovo blato kao stanište za brojne biljne i životinjske vrste spominje se od davnina. Poslije Drugog svjetskog rata, Hutovo blato je bilo zaštićeno isključivo kao elitno lovište. Istorija ovog kraja, kao zaštićenog dijela prirode počinje od 1954., kada je ustanovljen ornito-faunistički rezervat “Hutovo blato” na 6144 ha. U sklopu ornito-faunističkog rezervata 1959. izdvojen je strogi ptičiji rezervat Škrka na 350 ha. Zbog svog međunarodnog značaja, “Hutovo blato” je 1971. uvršteno u “Popis močvara od međunarodnog značaja”, a 1980. uvršteno je u “Međunarodni projekt za zaštitu mediteranskih močvara”. Kao posebno lovište “Hutovo blato” službeno egzistira sve do 1995. kada je zbog svojih prirodnih vrijednosti proglašeno Parkom prirode. Međunarodni Savjet za zaštitu ptica (ICBP) uvrstio je 1998. Hutovo blato u listu međunarodno važnih staništa ptica. Potom je 2001. upisan u listu močvara od međunarodne važnosti po metodologiji Ramsarske konvencije i registrirano je pri UNESCO-vom Direktoratu u Parizu.

Priroda

Predstavlja jedinstvenu submediteransku močvaru u Evropi s obiljem vode, gdje je svoj dom našlo više stotina biljnih i životinjskih vrsta. Močvara je interesantna i značajna sa ornitološkog, naučnog, ekološkog i turističkog stanovišta. Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Evrope. Slijevajući se u udoline i depresije kraške ponornice i površinske vode sa okolnih područja stvaraju veći broj jezera, jaruga, plesna i rijeku Krupu i osiguravaju visoki nivo podzemnih voda, koji utiče na pojavu stalnih i povremenih izvora i vrela. Jezera predstavljaju prave kriptodepresije, jer se dna pojedinih jezera nalaze ispod nivoa mora (Jelim 18 m). Najveća jezera Hutova blata su: Deransko, Jelim, Drijen, Orah, Škrka i Svitava. Svitavsko jezero je vještačka akumulacija, nastala izgradnjom hidroelektrane Čapljina. Sva jezera Hutova blata međusobno su povezana velikim brojem kanala i jaruga. Rijeka Krupa je glavni vodotok i odvodi vode Gornjeg blata i Svitavskog jezera u rijeku Neretvu. Krupa nema pravog izvora nego je otoka Deranskog jezera. Dužina Krupe iznosi 9 km, a prosječna dubina joj je oko 5 metara. Ovo je jedinstvena rijeka u Evropi, jer ima osobinu da teče u oba smjera. Do ove pojave dolazi kada uslijed visokog nivoa i velikog protoka vode, rijeka Neretva potisne Krupu. Zahvaljujući blizini i uticaju Jadranskog mora, izobilju vode okružene kraško- brdovitim terenom, biološka raznolikost vegetacije ovog područja je izuzetno vrijedna. Cjelokupni biljni pokrivač Parka prirode može se podijeliti na četiri tipa vegetacije : vodena, močvarna, livadska i šumska.

Znamenitosti

Posebno bogatstvo ovog područja predstavljaju ptice. Hutovo blato se nalazi na jednom od četiri migratorna puta ptica iz Sjeverne i Srednje Evrope prema Aziji i Africi. U periodu seobe tokom proljeća i jeseni, ptica na ovom prostoru nalaze obilje hrane, tišinu i mir za odmor, te je zbog toga ovaj prostor od davnina prepoznat kao važno stanište ptica močvarica. Od 163 zabilježene vrste ptica iz 39 porodica, najveći broj vrsta pripada zimovalicama, jer uz povoljne klimatske uslove i obilje hrane određeni broj vrsta ostaje tokom cijele godine na ovom prostoru, radi gniježđenja i podizanja mladih. Vode parka prirode “Hutovo blato” dom su za 22 vrste riba iz 12 porodica od kojih su endemske vrste: podustva, zubatak , neretvanski vijun, Glavočići. Hutovo blato je preko rijeka Krupe i Neretve povezan sa Jadranskim morem, tako da i neke migratorne vrste kao što su evropska jegulja i cipol glavaš, koje žive u slanoj vodi, dolaze i prilagođavaju se u uslovima slatke vode.

Turizam

Hutovo blato idealna je destinacija za sportski ribolov, sa kopna ili iz čamca, kao i za foto-safari. Ta turistička atrakcija podrazumijeva razgledanje krajolika, posmatranje ptica i uživanje u prirodom ambijentu močvare uz vožnju brodovima. U Parku su izgrađene platforme za posmatranje ptica, te uspostavljena baza podataka skladno Ramsarskoj konvenciji. U cilju zaokruženja cjelokupnog edukativno-obrazovnog programa, izgrađena je zgrada u kojoj će bii smještena botanička i ornitološka zbirka koja će umnogome doprinijeti potpunijoj nastavi u prirodi. Izgradnjom fudbalskog igrališta u prostoru Parka prirode stvorene su mogućnosti razvoja i ponude korištenja sportskog terena za pripreme sportskih ekipa.

Povezanost

Od najbližeg grada, Čapljine, Hutovo Blato udaljeno je samo 5 km. Og glavnog grada BiH, Sarajeva park je povezan magistralnim putem u dužini od 162 km. Park je 35 kilometara udaljen od regionalnog centra Mostara,. Ista udaljenost je i do Jadranskog mora.

Kontakt podaci

Adresa
Javno preduzeće “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina
Karaotok bb, 88307 Višići, Hercegovačko-neretvanska županija, BiH

Telefoni
+387 36 814 716

Web: www.hutovo-blato.ba
Mail: info@hutovo-blato.ba

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...